MakalelerPusula

Haklılık bilinci zorluklarla mücadelenin koşuludur

Sömürücü ve soyguncu düzenlere karşı mücadele her şart altında haklı ve meşrudur. Bugün emperyalist tekellerin çıkarları için dünyayı her bakımdan felakete sürükleyen, ırkçılık-şovenizm tohumları ekerek ezilen halkları birbirine boğazlatmaya çalışan emperyalistler ve suç ortakları haydutlara karşı “Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşin” şiarını somut bir olguya dönüştürmek için yürütülen tüm çabalar haklı ve meşrudur.

Tarihin her döneminde zalimlerin zulmüne baş kaldırmanın, sömürü çarklarını kırmanın haklılığı, tarihin ilerleyişi içinde daha iyi anlaşılmıştır. Dahası tarihin ilerleyişi verilen bu ağır bedellerin sonucudur. Bu bir sınıf savaşımıdır. Ve nesnel bir olgudur. Yani bir yanda emeği gasp edilen, dizginsizce sömürülen ezilen milyonlar-milyarlar; diğer yanda bu zorba tablonun yaratıcısı olan bir avuç sömürücü egemen sınıf.

Herkesin şu gerçeği kabul etmesi gerekir; kendiliğinden de olsa gelişen kitle hareketleri hızlı bir politikleşme sürecine girer. Hareketin giderek politik bir kimlik kazanması beraberinde örgütlülüğün, amaç ve hedeflerinde netleşmeyi getirir. Çünkü hareket değişimi, dönüşümü sağlar. Özgüveni tetikler. Hareket farklılıkları açığa çıkartır. Hareket hem birleştirir hem de ayrıştırır.

Daha sade bir dille ifade edecek olursak, ideolojik netlik, zorluklarla savaşma cüreti ve geniş yığınları örgütleme perspektifi. Tüm bunların temelinde ezen ve ezilenlerin savaşımında ezilenlerin kurtuluşu uğruna savaşmanın meşruluğuna ve bu yönlü tarihsel görevin yerine getirilmesi zorunluluğuna inanma gerçekliği yatıyor.

Devrimci ve komünist hareketin sınıf savaşımında gereken istikrarlı çıkışı yapamamasının nedenlerini bu konuda taşınan zaaflı duruşlarda da aramak gerekir. Başarısızlıklar, ideolojik kırılmaları derinleştirmiş, haklı ve meşru bir davanın militanı olma bilincini zayıflatmıştır. Bu da kaçınılmaz olarak özgüvensiz eksikliğine yol açıyor. Dolayısıyla kitle çalışmalarındaki atıl duruşun, yani kitlelere dönük haklı ve meşru olan davanın propagandasını içeren gazeteleri ulaştırmada, maddi desteğini almada, örgütlülüğün bir parçası haline getirmede ortaya çıkan tüm zaaflı duruşların temelinde kendi meşruluğuna karşı duyulan güvensizliğin payı tartışılmazdır.

Çabanın ortaya konulmasıyla,  ortaya konulan çabaların karşılığının alınamaması olgularını birbirine karıştırmamak gerekir. Bizim burada esas olarak üzerinde durmaya çalıştığımız, gereken çabaların ortaya konulmaması gerçeğidir. İtirazımız haklılığını, meşruluğunu savunma konusunda düşülen zaaflı duruşadır. Yoksa en kararlı bir şekilde ortaya konulan kimi çabaların sınıf savaşımı içinde karşılıksız kalması çok da şaşırtıcı bir durum değildir. Bu önemli oranda mevcut nesnel durumla alakalı bir sorundur.

Elbetteki tecrübesizliklerin tecrübeye, atıl duruşların militan duruşlara evrilmesi için öncelikle ideolojik cephedeki zaafların aşılması konusunda doğru bir temelde müdahale şarttır. Bu müdahalenin bir ayağını ideolojik cephedeki eğitim oluşturuyor. Ama asıl önemli olan doğru bir zeminde yol alan devrimci pratiktir. Devrimci pratik karanlığa ışık tutar, görünmeyeni görünür kılar. Dolayısıyla günümüz koşullarında bu ışıktan yoksun olanlar, mevcut karanlık ortamdan çıkmakta, yol bulmakta zorlanırlar. Her halükarda yol almak için bu yönlü sorunların asgari düzeyde çözülmesi gerekir.

Bu sorunun çözümünde enternasyonalist bir bakış açısının da önemi oldukça büyüktür. Çünkü; devrimci ve komünist hareketin ortak olan yalnız düşmanları değildir. Aynı zamanda sorunları da ortaktır. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü konusunda enternasyonal cephede izlenen yol ve yöntemlerden öğrenmek, onları yaratıcı bir tarzda uygulamak göreviyle karşı karşıyayız. Sorunun bir yanı buyken, diğer yanı da ortak sorunlara karşı ortak çözümler içeren pratik faaliyetler örgütleme görevidir. Bu yönlü yürütülecek kolektif çalışmalar ideolojik ve düşünsel planda zenginlik yaratır. Bu zenginlik karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde engelleri daha kolayca aşma kuvvetine katkı sunar.   

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu